Tietosuoja

 

DP-Group oy ab:n tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

DP-Group Oy Ab:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

2. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidystä:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Titteli
 • Yritys ja sen osoitetiedot
 • Tilaus-, laskutus ja toimitustiedot
 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutokset
 • Tieto rekisteröidyn käyttämästä laitteesta, kuten laitteen tyyppi, selain, IP-osoite ja muu laitedata
 • Mahdolliset muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitamiseksi ja hallinnoimiseksi
 • Asiakasviestintään
 • Rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi
 • Verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin
 • Rekisterinpitäjän tarjoamien palveluiden markkinoinnissa
 • Rekisterinpitäjien lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi

Rekisterinpitäjän EU:n yleisen tietosuoja-aseteuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat:

 • Rekisteröidyn suostumus
 • Asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
 • Lakisääteiset vaatimukset

4. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään (kuten sivuston yhteystietolomakkeen kautta)
 • Sopimuksen teon yhteydessä rekisteröidystä kerättävät tiedot
 • Asiakastapaamisista saadut tiedot
 • Rekisteröidyn palvelun käytöstä
 • Muut mahdolliset tilanteet, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan Rekisterinpitäjälle
 • Julkisista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen niin edellyttäessä, sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, tai siltä osin kuin siitä on sovittu rekisteröidyn kanssa. Rekisteröityjen tietoja saatetaan joissakin tilanteissa luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille tai yhteistyökumppaneille. Tällaiset tahot käsittelevät henkilötietoja luottamuksellisesti ja erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella Reksiterinpitäjän kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

 

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mikäli henkilötietoja siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, se tapahtuu kaikissa tilanteissa lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • Rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita (joista toimitetaan jäljennös pyydettäessä);
 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksen henkilötietojen siirtämiselle; tai
 • Henkilötietojen siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelyn perusteiden ja tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin lainsäädäntö, kuten esimerkiksi kirjanpitolaki, edellyttää. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti.

 

8. Rekisteröidyn oikeudet

DP-Group huolehtii asianmukaisesti sinun oikeuksiesi toteuttamisesta henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Huomaathan, että käytettävissäsi olevat oikeudet riippuvat käsittelyn oikeudellisesta perusteesta, ja oikeuksien käyttäminen edellyttää henkilöllisyyden todentamista. Soveltuvan lainsäädännön rajoissa sinulla on oikeus

 • saada pääsy henkilötietoihisi. Voit pyytää DP-Groupilta vahvistusta siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi, ja jäljennöstä mahdollisista henkilötiedoistasi lähettämällä asiaa koskevan pyynnön tämän selosteen kohdassa 12 mainittuun osoitteeseen;
 • tietojen oikaiseminen ja poistaminen (oikeus tulla unohdetuksi). Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tai epätäsmälliset henkilötiedot, ja lisäksi sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot. Voit toteuttaa näitä oikeuksiasi lähettämällä asiaa koskevan pyynnön yllä tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen;
 • peruuttaa antamasi suostumus. Milloin henkilötietojesi käsittelyn perusteena on aikaisemmin antamasi suostumus, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa lähettämällä asiaa koskevan pyynnön yllä tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen, jolloin lopetamme suostumuksen kohteena olleen henkilötietojen käsittelyn;
 • saada henkilötietosi siirretyksi toiseen järjestelmään. Sinulla on oikeus saada tietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle lähettämällä asiaa koskevan pyynnön yllä tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen. Tämä oikeus koskee pääsääntöisesti vain niitä tietoja, jotka ovat sähköisessä muodossa ja joiden käsittely perustuu suostumukseen;
 • saada DP-Group rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa. Mikäli lainsäädännössä määritellyt edellytykset täyttyvät, DP-Group huolehtii, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelyn perusteena on DP-Groupin oikeutettu etu (esimerkiksi tietojesi käyttöä suoramarkkinointiin), lähettämällä asiaa koskevan pyynnön yllä tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen;
 • tehdä valitus valvovalle viranomaiselle. Jos haluat tehdä valituksen koskien henkilötietojesi käsittelyä, EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

10. Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen käyttäjän tietokoneelle tallentamia tekstitiedostoja.

 

Voit lukea yksityiskohdat evästeiden käytöstä sekä kieltää evästeet sivuston evästehallinnassa (https://www.ebooking.fi/evasteet).

 

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tietosuojaseloste on päivitetty 6.11.2023.

 

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

 

12. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä:
DP-Group Oy Ab
Umpipohjantie 11
34800 Virrat

 

Jos sinulla on kysyttävää DP-Group Oy Ab:n tietosuojaselosteesta, henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää tietosuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksiasi, voit olla yhteyksissä meihin sähköpostitse dpg@dpg.fi.